• Mã số gồm 6 chữ số, được in kèm theo ảnh thẻ của bạn!
  • Ảnh thẻ của bạn được lưu 5 năm tại website http://anhthe.net
  • Dùng mã này để in lại ảnh tại đại lý 123 passport trên toàn quốc!